Chính sách bảo mật thông tin

  1. Mục đích sử dụng thông tin

Thiều Hoa thu thập thông tin khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại với mục đích

+ Cải thiện dịch vụ khách hàng

+ Xử lý các giao dịch, hỗ trợ đổi hàng và bảo hành trong trường hợp mất hóa đơn

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thiều Hoa sử dụng thông tin khách hàng, thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thiều Hoa lưu trữ thông tin khách hàng để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra. Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng.

Khách hàng có quyền yêu cầu Thiều Hoa thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của bạn sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn

Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.